پرایمر زینک – ریچ اپوکسی

ذرات روی می توانند به عنوان یک آند فدا شونده از خوردگی فولاد در محیطهای مختلف که در آنها آب وجود دارد شامل: اسیدها، قلیاها، محیطهای نمکی و اتمسفرهای خورنده جلوگیری کنند. پرایمر زینک – ریچ اپوکسی غنی از ذرات روی فلزی بوده که می تواند مقاومت به خوردگیهای بسیار شدید برای سطوح فولادی را به ارمغان آورد. لذا این پرایمر صرفا برای سطوح فولادی مناسب است و تا حدودی وظایف پرایمر شامل تامین چسبندگی مناسب و بلوکه نمودن سطح را نیز انجام می دهد. لذا در اکثر موارد این پرایمر به عنوان لایه اول بر روی سطوح فولادی اعمال می شود. چنانچه چسبندگی بسیار زیاد مورد نیاز باشد، به عنوان مثال در شرایط سایش خورنده، اعمال پرایمر اپوکسی قبل از این پرایمر ضروری است.

اعمال این پرایمر نیز همانند پرایمر اپوکسی باید بر روی سطح تمیز و عاری از رنگ، گرد وخاک، رطوبت و انواع آلودگیها صورت پذیرد. اعمال آن با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این پرایمر دو جزئی بوده و قبل از اعمال باید با هاردنر ویژه که در بسته بندی قرار داده شده است مخلوط شود. در صورت نیاز به رقیق سازی، باید از تینرهای مخصوص اپوکسی استفاده نمود. پرایمر زینک – ریچ اپوکسی در بسته بندی های ۴، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می شود.