پرایمر اپوکسی

این پرایمرها از سیالیت مناسب و چسبندگی فوق العاده بالا به انواع سطوح از قبیل فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و … برخوردار بوده و در واقع چند منظوره می باشند. اعمال این پرایمر باید بر روی سطح تمیز و عاری از رنگ، گرد وخاک، رطوبت و انواع آلودگیها صورت پذیرد. اعمال آن با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این پرایمر سطح را بلوکه کرده و چسبندگی مناسب لایه های بعدی به سطح را امکانپذیر می سازد. همچنین اعمال آن از نفوذ رنگ زیر لایه به رنگ نهایی جلوگیری می کند. اعمال پرایمر از پوسته شدن، طبله شدن و کنده شدن رنگ از زیرلایه ممانعت می نماید. این پرایمر دو جزئی بوده و قبل از اعمال باید با هاردنر ویژه که در بسته بندی قرار داده شده است مخلوط شود. در صورت نیاز به رقیق سازی، باید از تینرهای مخصوص اپوکسی استفاده نمود. پرایمر اپوکسی در بسته بندی های ۴، ۱۰ و ۲۰ لیتری به بازار عرضه می شود.