لایه میانی میکا – ریچ اپوکسی

 ذرات میکا به طور طبیعی به شکل پولک می باشد که این پولکها پایداری شیمیایی بسیار زیادی دارند. رنگ میکا – ریچ  اپوکسی یک کامپوزیت غنی از ذرات میکا است. این ذرات با آرایش در ساختار رنگ مانع از نفوذ مواد خورنده به ساختار رنگ و رسیدن آن به سطح زیر لایه می شوند. در محیطهای خوردنده، اعمال این رنگ  بر روی پرایمر اپوکسی و یا زینک – ریچ پرایمر سبب افزایش قابل توجه عمر رنگ و جلوگیری از رسیدن مواد خوردنده به زیر لایه و همچنین مانع از نفوذ رنگ زیرلایه به سطح رنگ نهایی می شود.

اعمال آن باید بر روی پرایمر کاملا خشک شده صورت پذیرفته و با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این رنگ دو جزئی بوده و قبل از اعمال باید با هاردنر ویژه که در بسته بندی قرار داده شده است مخلوط شود. در صورت نیاز به رقیق سازی، باید از تینرهای مخصوص اپوکسی استفاده نمود. رنگ میکا – ریچ اپوکسی در بسته بندی های ۴، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می شود.